Viva Basket!

Flette- og bindeteknikker har mange likheter på tvers av landegrenser. Utstillingen "Viva Basket!" viser flettverkstradisjoner fra både Norge og Polen. Tradisjonsbærerne viser hele prosessen, fra en henter materialet i naturen til ferdig produkt. Utstillingen har vært vist flere steder både i Norge og i Polen, og nå vises den på Norsk skogmuseum fram til 25. mars 2018.

  • Bil i pil. Fra utstillingen "Viva basket".
    1/1
    Bil i pil. Fra utstillingen "Viva basket". Bård Løken

"Viva Basket!" er en utstilling som er satt sammen av bilde og film fra feltarbeid i Norge og Polen. Den inneholder eksempler på alle de flettverk som tradisjonsbærerne som er intervjuet lager. I tillegg vil en vise noe av mangfoldet av flettverk og tradisjoner som finnes. Utstillingen viser også kurver og annet flettverk fra flere deler av Norge.

Hovedbudskapet i utstillingen er at fletting er et universelt språk, som har ulike utrykk på grunn av ulike ressursgrunnlag og bruksområde.

Utstillingsperiode på Norsk skogmuseum er fra 1. oktober 2017 til 25. mars 2018.

Biblioteket har boka om prosjektet "Viva basket" til utlån. Annen litteratur om flettverk er tilgjengelig ved forespørsel. 

Filmen om Viva Basket!

I forbindelse med dokumentasjonen av tradisjonsbærerne som er utstilt i utstillingen "Viva basket" er det også laget en kort film som viser hvordan de arbeider.

  • 1/1

Mer om prosjektet

VÅRE GAMLE FLETTETRADISJONAR – EIT FELLES UNIVERSELT SPRÅK!

Handverkstradisjonar knytt til fletta produkt finst i alle kulturar og kring heile verda. Sunnhordland museum  og Søre Skogen ønskjer å løfta desse handverkstradisjonar opp og fram, saman med Serfenta Association  i Polen. I 2015 ønskjer dei tre partnarane å spreia denne kunnskapen gjennom utstillinga VIVA BASKET som skal synast ved ulike museumsinstitusjonar i Noreg og Polen.

VIVA BASKET er eit samarbeidsprosjekt mellom to norske og ein polsk partnar finansiert gjennom EØS-midlar, der målet er å dokumentere og ta vare på/vidareføra eldre fletteteknikkar frå Noreg og Polen.

Norske deltakarar: Sunnhordland museum og Søre skogen (Drude Isene som driver Søre skogen er profesjonell korgmakar og antropolog).
Polsk deltakar: The Serfenta Association
Tidsperiode: 2014 – 2015
Kategori: Immateriell kulturarv   
       

Kunnskap om korgfletting er ei immateriell kulturarv som i dag blir halde liv i av eit mindretal kunnskapsbærerar. Målet med VIVA BASKETer å dokumentera den kunnskapen som fins og gjera den tilgjengeleg for eit nytt publikum – til saman seks etnografiske studiar er gjennomført i Noreg og Polen. Under feltarbeida er korgflettarar blitt intervjua og har lært vekk deira  handverksteknikkar. Dette er dokumentert gjennom film, foto og opptak av intervjua. Målet med feltarbeida er å dokumentera heile prosessen bak dei ulike flettverka frå ein hentar materialet i naturen, til det ferdige produktet. For alle dei tre partane har det vore viktig å få innblikk i den store kunnskapen om materiale, teknikkar og erfaring som ligg bak kvart produkt.

I andre halvdel av 2014 skipa prosjektet ein internasjonal konferanse om korgfletting i Polen, og i 2015 vil materialet frå feltarbeida, foto/film/sitat, og dei ulike fletta gjenstandane som er henta inn, danna grunnlag for produksjonen av ei ny utstilling. Denne skal synast ved ulike museum i Polen og Noreg. Først ute er det maritime museet i Gdansk, som får premiere på utstillinga i januar 2015.

I Noreg er det utført feltarbeid i Rogaland, Hordaland og i Sogn og fjordane, og ulike typar flettverk langs kysten på Vestlandet er dokumentert som til dømes; sivsko, tågbinding, kiper, ruser, teiner m.m. Ein har prøvd å finna motsvar til dei ulike tradisjonane i Polen der flettetradisjonane på mange områder står sterkare i dag, men er på veg ut av dagleglivet til folk.