<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=627284085362894&ev=PageView&noscript=1" />

Ulvetider

Ulv engasjerer. Det er steile parter i konflikten, men kan man forstå den andres synspunkt? Norsk skogmuseum har i forbindelse med den nye utstillingen «Ulvetider» laget et undervisningsopplegg der dialog og konflikthåndtering er sentralt.

Utstillingen «Ulvetider» på Norsk skogmuseum. Foto: Baard Næss. (Foto/Photo)

Målgruppe: Ungdomsskole og videregående skole

Dato: 1. - 3. november 2022 og 28. - 31. mars 2023
          Vi kan også gjøre denne temadagen på forespørsel.

Varighet: kl. 10:00 - 13:30

Gruppestørrelse: ca. 70 elever.

Pris: kr 60,- per elev, skoleavtale gjelder 

 (Foto/Photo)

Hvorfor er folk så uenige om ulv? Hvilke konflikter har oppstått på grunn av økt antall ulv i Norge? Hvordan oppleves det om samfunnets tiltak ikke strekker til? I presse og sosiale medier kommer sterke synspunkter om ulv fram. Er det lett å mene, og tør vi si det vi egentlig mener?

For å møte disse dagsaktuelle problemstillingene har museet laget et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i konflikter rundt ulv i Norge. Metoder som brukes i konflikthåndtering, er anvendbare også i ulvekonflikten. Stikkord er konfliktdemping og dialog.

Hva? Undervisningsopplegget er tredelt. Gjennom omvisning formidles ulvens historie i Norge, ulvens biologi og forvaltning. Det blir gjennomført en konfliktanalyse og vi ser på hvem som bestemmer og kan påvirke om antall ulv vi har i Norge. Ungdommen skal også lære å snakke sammen om ulv på en ordentlig måte. Dette lærer de igjennom ulike dialogøvelser.  Undervisningsoppleggets er utarbeidet i samarbeid med Nansen Fredssenter.

Mål: At ungdommen skal lære om dialogarbeid sett i sammenheng med økologi, forskning, forvaltning og de samfunnsmessige utfordringene knyttet til ulv i Norge.


Læreplanmål undervisningsopplegget berører

Naturfag 

Forskerspiren:

 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen (10. trinn)
 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk (10. trinn)
 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger (Vg1)
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder (Vg1, Vg3)

Mangfold i naturen/Bærekraftig utvikling:

 • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv (10. trinn)
 • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner (10. trinn)
 • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg (Vg1)

Samfunnsfag

Utforskeren:

 • vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning (10. trinn)
 • reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene (10. trinn)
 • identifisere samfunnsfaglege argument, fakta og påstandar i samfunnsdebattar og diskusjonar på Internett, vurdere dei kritisk og vurdere rettar og konsekvensar når ein offentleggjer noko på Internett (10. trinn)
 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (10. trinn)
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep (Vg1, Vg2)

Geografi:

 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling (10. trinn)
 • undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt (10. trinn)

Samfunnskunnskap:

 • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn (10. trinn)
 • gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i organisasjonar og i skolen (10. trinn)

Politikk og demokrati:

 • utforske og diskutere korleis ein kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanalar for påverknad (Vg1, Vg 2)
 • diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei (Vg1, Vg2)

Valgfaget Demokrati i praksis, m.m.

For ytterligere informasjon kontakt oss på e-post: booking@skogmus.no, eller på telefon 62 40 90 40.